STØTTEFORENINGEN FOR

UNN Narvik

Vi blør
ikke saktere

En uavhengig og politisk nøytral støtteforening for UNN Narvik.

Vi jobber for

Formål

Arbeide for å bevare og forbedre dagens sykehustilbud for befolkningen i nedslagsfeltet til UNN Narvik.   

Viderutvikling

Foruten å opprettholde basistjenestene ved lokalsykehuset, må en videreutvikle spesialistfunksjonene.

En felles front

Arbeide for enhet og samarbeid med alle lokalsykehusene mot nedskjæringer og nedleggelser.

Lokal innflytelse

Arbeide for at lokalbefolkningen vinner tilbake innflytelse over sykehusdriften, ved at styrene bl.a. settes sammen av folkevalgte representanter.

Nettverk

Samarbeide med landsomfattende nettverk som «Folkebevegelsen for lokalsykehusene», og arbeide gjennom politiske kontakter til fylkesting og det norske Storting, samt Helse Nord

Påvirkning

Holde kontakten med styret og ledelsen for UNN Narvik for å påvirke at helsetilbudet ved sykehuset opprettholdes og videreutvikles.

Tiltak

Holde kontakt med sykehusets ansatte og deres organisasjoner for å kunne bidra med tiltak for både pasienter, deres pårørende og de ansatte.

Støttespillere

Arbeide aktivt for å få med støttespillere til UNN Narvik i alle kommuner som sokner til UNN, både enkeltpersoner, familier, organisasjoner, institusjoner og bedrifter.

Foto: Michael Ulriksen

Bli medlem

For å bli medlem kan du Vippse medlemskontigenten til #910197. Den kan også betales via bankgiro til konto 4520.34.74052. Husk å føre på avsender!
Kontingenten er 100 kr for enkeltpersoner, 150 kr for familiemedlemskap, 250 kr for organisasjoner og 500 kr for bedriftsmedlemskap.
Medlemskap kan tegnes av privatpersoner, familier, bedrifter, lag, foreninger, organisasjoner, politiske partier, institusjoner, kommuner og næringsliv. Det kan også gies engangsstøtte uten medlemskap